فهرست

با كتابداران

با نگاهی به اندیشه جهان شمول امام روح الله؛

كتابدار هم رسالتي دارد

یادداشت کتابدار: محمود کاظم زاده،کتابخانه عمومی شهید مطهری مشهد مقدس

بعد از ظهر كتابخانه هاي عمومي معمولاً شلوغتر است و اعضاي كتابخانه بعد از كار روزانه صبحكاهي و استراحت نيم روز براي مطالعه و امانت كتابهاي مد نظرخود به كتابخانه مراجعه مي كنند. امروز نيز به همين ترتيب با نزديك شدن به ساعات عصر به مرور بر تعداد مراجعين افزوده مي شد و هر كدام با سؤال و مطلبي براي گرفتن كتابش مراجعه مي كرد.
من هم به فراخور موضوع كتاب يا كتابهايي به آنها ارائه مي كردم وبراي جستجوي بيشتر آنان را به رایانه های جستجو و گاها به قفسه های کتاب کتابخانه راهنمايي مي كردم.
در اين اثنا چند تن از اعضاء محصل كتابخانه بعد از درس و تحصيل صبحگاهي براي مطالعه و تحقيق و پژوهشي در خصوص مطالب درسي ارايه شده در كلاس وارد كتابخانه شده بودند و در چند نوبت با سؤال و موضوع مشابهي كتاب يا كتابهايي درخواست مي كردند. «تحقيق كنيد چرا سقوط و زوال حكومت كمونيستي شوروي براي گروهي از دانشمندان و صاحبان علم و انديشه قابل پيش بيني بود؟.»
براي اينكه آنان را در مسير درست يك تحقيق علمي قرار داده باشم با ارايه چند كليد واژه به رایانه جستجوی کتاب راهنمايي كردم تا با برداشت و شناخت خود از موضوع به منابع مورد نظرشان برسند اما وقتي با توجه به منابع محدود  کتابخانه با چند آدرس و رده كتاب مربوط به كمونيزم شوروي، تاريخ و سرگذشت هفتاد ساله آن و زندگينامه لنين و استالين مراجعه كردند.
 از آنها در خصوص مقطع تحصيلي و درس آن روزشان پرسيدم.
دانش آموزان رشته انساني دوره متوسطه بودند. پرسيدم به نظر شما كليدي ترين مطلب دراين تحقيق براي رسيدن به منابع و كتابهاي مورد نظر تحقيق كدام است؟
 به همديگر نگاهي انداختند و هر كدام مطلبي گفت: كمونيست شوروي ،تاريخ روسيه، ماركسيسم... گفتم در طول عمر هفتاد ساله كمونيزم تا قبل از فروپاشي، بسياري از دانشمندان و بزرگان علمي جهان درست يا نادرست در خصوص وضعیت وآينده اين مكتب ايده ها و نظرياتي ارايه كرده اند.اما در اين ميان يكي از بزرگترين صاحبان انديشه علمي و ديني در جهان  مصمم و مطمئن به زوال و پايان عمر كمونيزم اشاره كرد. او  با روح بزرگ و انديشه متعالي و آسماني خود نه تنها آينده وزوال كمونيزم كه تاريخ قرن بيستم و عظمت و استقلال و اقتدار دوباره ايران و اسلام را رقم زد.
 به همديگر نگاهي انداختند و منتظر ارايه كتابي در اثبات اين مدعا شدند.
اتفاقاً تمامي بيست و سه نسخه سبز رنگ كتاب مورد نظر در قفسه روبرو قرار گرفته بود. در حاليكه كتاب مورد نظر را پيدا مي كردم از سال تولدشان پرسيدم.سال87، شهريور88، پاييز86، خرداد85، گفتم: همان زماني است كه مسئوليت شناختن او براي ما تازه آغاز شد.
 اگر او « با دلي آرام و روحي مطمئن و ضميري روشن» به ملكوت اعلي پركشيد يقين داشت كه كساني كه بعد از او خواهند آمد ادامه دهنده شايسته اي در راه او خواهند بود. او كه زوال و نابودي حكومت بي بنياد كمونيزم و ايده مادي ماركس برايش مدتها قبل از وقوع مسلم شده بود و در نهايت شجاعت و زماني كه هيچ كس جرأت به زبان آوردن اين موضوع را نداشت به گورباچف نوشت:«براي همه روشن است كه از اين پس كمونيزم را بايد در موزه هاي تاريخ سياسي جهان جستجو كرد.»  و او را در رهايي از گرداب خانمانسوز كمونيزم از موضع عزت و اقتدار به اسلام دعوت مي كند.« اكنون بعد از ذكر اين مسايل و مقدمات از شما مي خواهم درباره اسلام به صورت جدي تحقيق و تفحص كنيد واين نه به خاطر نياز اسلام و مسلمين به شما كه به جهت ارزشهاي والا و جهانشمول اسلام است.» 
كتاب را گرفتند و چون نگيني آن را در برگرفتند.
 
كلمات كليدی : اداره کل کتابخانه های عمومی خراسان رضوی , یادداشت کتابدار , ارتحال امام خمینی (ره) , رسالت کتابدار