فهرست

شهرستان كاشمر

برای توسعه فرهنگ مطالعه باید از روشهای نوین و رویکردهای خلاقانه استفاده کنیم
رئیس انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشمر:

برای توسعه فرهنگ مطالعه باید از روشهای نوین و رویکردهای خلاقانه استفاده کنیم

ششمین جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی شهرستان کاشمر به ریاست فرماندار شهرستان و حضور اعضای حقیقی و حقوقی برگزار شد.

21 /12/ 1401
مشاهده